การเปลี่ยนแปลงการจองก่อนชำระเงิน

หากต้องการยกเลิกก่อนการชำระเงิน ไม่จำเป็นต้องติดต่อเพื่อขอยกเลิก
เมื่อพ้นกำหนดชำระเงิน รายการจองจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
นอกจากนี้ หากพ้นกำหนดชำระเงินไปแล้ว แต่ท่านยังต้องการบัตรโดยสาร กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง

การเปลี่ยนแปลงหลังชำระเงินแล้ว

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการจองบัตรโดยสารประเภทเปลี่ยนแปลงไม่ได้

http://www.airtrip.co.jp/support/japanflight_th/cancel_form

หากเป็นบัตรโดยสารประเภทเปลี่ยนแปลงได้ จะสามารถเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนเที่ยวบินได้ แต่ต้องเป็นสายการบิน เส้นทางการบิน และชื่อผู้โดยสารเดิม
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายใน 90 วัน นับจากวันชำระเงิน

หากต้องการเปลี่ยนแปลงหลังการชำระเงิน กรุณาติดต่อที่ศูนย์รับจองของสายการบินนั้นๆ
ผู้โดยสารอาจต้องชำระเงินเพิ่มเมื่อทำการเปลี่ยนแปลงการจอง เพราะราคาบัตรโดยสารจะเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาที่เดินทาง
กรุณาดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมในการยกเลิกบัตรโดยสารได้ที่นี่

เมนูที่เกี่ยวข้อง