การยกเลิกก่อนการชำระเงิน

หากต้องการยกเลิกก่อนการชำระเงิน ไม่จำเป็นต้องติดต่อเพื่อขอยกเลิก
เมื่อพ้นกำหนดชำระเงิน รายการจองจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
นอกจากนี้ หากพ้นกำหนดชำระเงินไปแล้ว แต่ท่านยังต้องการบัตรโดยสาร กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง

ข้อควรระวัง

ถ้าลูกค้าต้องการยกเลิกบัตรโดยสารเที่ยวบินภายในประเทศที่ชำระเงินแล้วจะมีค่าดำเนินการยกเลิก
บริษัทจะรับเรื่องยกเลิก, เปลี่ยนแปลง, คืนบัตรโดยสารภายในประเทศที่ออกโดยบริษัท
กรุณาติดต่อคอลเซ็นเตอร์ในเวลาทำการของบริษัท

โปรดระวังว่า การรับเรื่องขอยกเลิก และเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับบริษัทสายการบินที่ท่านเลือก

 1. ทางบริษัทไม่สามารถรับเรื่องขอยกเลิกนอกเวลาทำการได้
 2. ค่าธรรมเนียมยกเลิกบัตรโดยสารอาจแตกต่างกันไปตามช่วงเวลาที่ติดต่อขอยกเลิก
  หากต้องการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร กรุณาติดต่อให้เร็วที่สุด โดยสามารถดูรายละเอียดการยกเลิกบัตรโดยสารได้ที่นี่
 3. หากต้องการยกเลิกเที่ยวบินเช้า กรุณาติดต่อภายในเวลาทำการของวันก่อนเดินทาง
 4. มีกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินค่าบัตรโดยสารคืน
  1. ค่าธรรมเนียมและค่าบัตรโดยสารที่สามารถเปลี่ยนแปลงการจองได้... กรณีที่ซื้อบัตรโดยสารแล้วสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ภายใน 10 วัน คือนับตั้งแต่วันที่ซื้อบัตรโดยสารจนถึงวันที่บัตรโดยสารหมดอายุ
  2. ค่าธรรมเนียมและค่าบัตรโดยสารที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการจองได้... ภายใน 10 วันนับจากวันที่ซื้อบัตรโดยสารจนถึงวันถัดมาของวันที่ได้ออกบัตรโดยสารที่จองไว้

การคืนเงิน

หลังจากที่ได้รับการยอมรับการยกเลิกจำนวนเงินที่หักค่าธรรมเนียมการยกเลิก (+ ค่าธรรมเนียมการยกเลิกค่าธรรมเนียมการคืนเงิน) ลูกค้าไปยังบัญชีที่กำหนดของคุณและจากนั้นในคืนเงินจากการยกเลิกการยอมรับประมาณสองสัปดาห์ ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการชำระเงินนั้นเป็นความรับผิดชอบของผู้โดยสารเอง มันไม่ได้เป็นไปได้ที่จะคืนเงินที่สนามบิน
● โปรดทราบว่าค่าบริการและค่าธรรมเนียม ไม่สามารถคืนเงินได้
แม้การยกเลิกของสายการบินของสถานการณ์ (เช่นสภาพอากาศเลวร้ายและอุปกรณ์ความล้มเหลว) ค่าธรรมเนียมการจัดการและการบริหารค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถคืนเงิน ขอให้ท่านโปรดทราบไว้ ณ ที่นี้ด้วย
● ในกรณีที่การชำระหนี้ของสินเชื่อ: ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันที่ตัดของ บริษัท บัตรมันอาจจะใช้เวลาประมาณสองเดือนกลับมาจนกว่าจะคืนเงิน ขอให้ท่านโปรดทราบไว้ ณ ที่นี้ด้วย
● ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการชำระเงินนั้นเป็นความรับผิดชอบของผู้โดยสารเอง ขอให้ท่านโปรดทราบไว้ ณ ที่นี้ด้วย
ทั้งนี้ ในกรณีของสายการบินราคาประหยัด (Peach, Jetstar , Vanilla Air, Spring Airlines) ค่าธรรมเนียมการยกเลิกจะเท่ากับอัตราค่าโดยสารเต็มราคา จึงไม่สามารถโอนเงินคืนได้ ขอให้ท่านโปรดทราบไว้ ณ ที่นี้ด้วย

※ ลูกค้าที่ซื้อบัตรโดยสารลดราคาสำหรับผู้ถือหุ้น หากต้องการยกเลิกบัตรโดยสาร ท่านจะไม่ได้รับเงินนอกเหนือจากส่วนลดสำหรับผู้ถือหุ้น (เงินที่ซื้อบัตรโดยสาร) คืน จึงเรียนมาเพื่อทราบ  

【ระยะเวลาการคืนเงินของทางบริษัท】

กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง : ก่อนวันออกเดินทางหนึ่งวัน
กรณียกเลิกหลังวันออกเดินทาง : หลังวันออกเดินทางภายใน 5 วัน
※ ข้อควรระวัง※ในกรณีที่ได้รับการติดต่อซึ่งนอกเหนือจากกำหนดดังกล่าว อาจมีบางกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการคืนเงินให้ได้ ขอให้ท่านได้โปรดรับทราบไว้ ณ ที่นี้ด้วย

เมนูที่เกี่ยวข้อง