Về việc hủy trước khi mua (Trước khi thanh toán)

Quý khách không cần liên lạc khi hủy đăng ký trước khi thanh toán (Trước khi thanh toán).
Việc đặt trước vượt quá thời hạn mua sẽ bị hủy tự động.
Ngoài ra, cần phải đăng ký lại việc đặt trước đã vượt quá thời hạn mua.

Chi phí hủy của Tập đoàn JAL

Danh sách chi phí hủy vé máy bay của JAL

Chí phí hủy vé máy bay của ANA

Danh sách chi phí hủy vé máy bay của ANA

Chí phí hủy vé máy bay của SKY

Danh sách chi phí hủy vé máy bay của SKY

Chi phí hủy vé máy bay của FDA

Danh sách chi phí hủy vé máy bay của FDA

Chi phí hủy vé máy bay của SFJ

Danh sách chi phí hủy vé máy bay của SFJ

Chi phí hủy vé máy bay của ADO

Danh sách chi phí hủy vé máy bay của ADO

Chi phí hủy vé máy bay của SNA

Danh sách chi phí hủy vé máy bay của SNA

Trình đơn liên quan