การจองบัตรโดยสาร【เที่ยวบินภายในประเทศ】

ท่านสามารถจองบัตรโดยสารที่ต้องการได้โดยกรอกแบบฟอร์มการจอง

หลังจากทำรายการจองเสร็จ ท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ
หากไม่มีอีเมลตอบกลับภายใน 10 นาที อาจเกิดจากการกรอกที่อยู่อีเมลผิดพลาด กรุณาติดต่อคอลเซ็นเตอร์ในเวลาทำการ

หลังจากรับการจองแล้ว หากมีที่นั่งว่างตามราคาที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะส่งรายละเอียดเกี่ยวกับการจองบัตรโดยสารให้ทราบ
ในกรณีที่ไม่สามารถให้บริการตามความต้องการของลูกค้าได้ เจ้าหน้าที่จะแจ้งข้อมูลที่นั่งว่างให้ทราบผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล

สำหรับท่านที่ใช้บริการฟรีอีเมล เช่น Yahoo!

สำหรับท่านที่ใช้อีเมล Yahoo! เมลอาจถูกส่งเข้าเมลบ๊อกซ์อื่น (Junk mail) นอกเหนือจากอินบ๊อกซ์โดยอัตโนมัติ
กรุณาตรวจสอบที่เมลบ๊อกซ์อื่นๆ (Junk mail) ด้วย

ทั้งนี้ ท่านต้องชำระค่าบัตรโดยสารภายในระยะเวลาที่กำหนด

ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อได้ ทางบริษัทอาจไม่สามารถให้ข้อมูลได้ตามความประสงค์ของท่าน
กรุณากรอกเลขหมายโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ในแบบฟอร์มการจอง

เอกสารยืนยันการจองบัตรโดยสาร

หลังจากทำรายการจองเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะจัดส่งเอกสารยืนยันการจองให้ท่าน
โดยตามระเบียบปฏิบัติ ทางบริษัทจะจัดส่งเอกสารยืนยันการจองให้ท่านทางอีเมล

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสาร

หากไม่มีการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด รายการจองจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติตามข้อตกลงของสายการบิน
นอกจากนี้ ในกรณีที่ถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติจะไม่มีค่าดำเนินการยกเลิกบัตรโดยสาร

การใช้บัตรโดยสาร

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางได้ ไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามใช้บัตรโดยสารแทน โปรดระวังว่าแม้จะมีการโอนสิทธิให้บุคคลอื่น เช่น การประมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต ก็ไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากผู้ที่มีชื่อระบุอยู่ในบัตรโดยสารใช้บัตรโดยสารได้

※ หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้โดยสาร ให้ยื่นขอคืนเงินก่อนแล้วจึงซื้อบัตรโดยสารใหม่ กรุณาใช้บัตรโดยสารตามวันเวลาเดินทางที่ได้จองไว้ หากไม่สามารถขึ้นเครื่องในเที่ยวบินที่จองไว้ได้ทันเวลา จะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินอื่นได้ จึงควรยื่นขอคืนเงินก่อน