ข้อควรระวังในการจองบัตรโดยสารสายการบิน Peach

การระบุที่นั่ง

กรุณาระบุที่นั่งที่เคาน์เตอร์เช็กอินในสนามบิน มีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติ่ม

กำหนดระยะเวลาการจอง

การจองบัตรโดยสารจะต้องจองล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 2 วัน

ขั้นตอนการขึ้นเครื่อง

กรุณากรอก "หมายเลขการจอง" ที่เครื่องเช็กอินอัตโนมัติ. หลังจากนั้น กรุณามาถึงประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเดินทาง 20 นาที. หากไม่มาภายในเวลาที่กำหนด แม้ว่าจะเช็กอินเรียบร้อยแล้วก็อาจจะไม่สามารถขึ้นเครื่องได้ กรุณาเผื่อเวลาด้วย
※ ไม่สามารถระบุที่นั่งที่เครื่องเช็กอินอัตโนมัติได้(หากไม่ได้ระบุที่นั่งล่วงหน้า ระบบจะทำการระบุที่นั่งให้โดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้)
※ กรณีตามที่ระบุด้านล่างนี้ จะไม่สามารถทำการเช็กอินที่เครื่องเช็กอินอัตโนมัติได้. กรุณาเช็กอินที่เคาน์เตอร์เช็กอิน
● ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เช่น ผู้ที่นั่งรถเข็น
● ผู้โดยสารที่เดินทางเป็นหมู่คณะ ทั้งที่ระบุที่นั่งล่วงหน้า และไม่ได้ระบุที่นั่งล่วงหน้า
● ผู้โดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

กำหนดระยะเวลาการชำระเงิน

หลังทำการจอง ท่านจะได้รับอีเมลเรียกเก็บเงินจากทางบริษัท กรุณาชำระเงินภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในอีเมล โปรดทราบว่า หากไม่สามารถยืนยันการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด บัตรโดยสารจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

ประกันอุบัติเหตุเที่ยวบินภายในประเทศ (ประกันภัยการเดินทาง)

หลังทำการจอง ท่านจะได้รับอีเมลเรียกเก็บเงินจากทางบริษัท กรุณาชำระเงินภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในอีเมล. โปรดทราบว่า หากไม่สามารถยืนยันการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด บัตรโดยสารจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

การเปลี่ยนแปลงราคาบัตรโดยสาร

ราคาบัตรโดยสารมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนที่นั่งว่าง โปรดทราบว่า อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงราคาขณะจอง ซึ่งไม่ตรงกับราคาบัตรโดยสารที่ระบุในหน้าจอการจองของบริษัท ให้ยึดเอาราคาหลังการเปลี่ยนแปลงเป็นหลัก

การเปลี่ยนแปลงการจอง

บัตรโดยสารสายการบิน Peach ที่ออกโดยบริษัทจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้
หากมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง จะต้องซื้อบัตรโดยสารใหม่
ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางจะไม่สามารถขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารได้ กรุณาระมัดระวังก่อนซื้อบัตรโดยสาร

การยกเลิกบัตรโดยสาร

กรณียกเลิกบัตรโดยสารหลังการชำระเงิน ค่าโดยสารทั้งหมดจะถือเป็นค่าธรรมเนียมในการยกเลิก. กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไขก่อนการจอง

ผู้โดยสารเด็ก

ผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป จะต้องชำระค่าโดยสารในอัตราค่าโดยสารสำหรับผู้ใหญ่. เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี สามารถนั่งตักผู้ใหญ่ที่โดยสารด้วยกันได้หนึ่งคน. ผู้โดยสารอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่สามารถเดินทางโดยลำพังได้. จะต้องมีผู้เดินทางไปด้วย

สิ่งที่รวมในค่าโดยสาร

① ค่าธรรมเนียมสนามบิน
② ค่าธรรมเนียมชำระเงินของสายการบิน

สิ่งที่ไม่รวมในค่าโดยสาร

① ค่าธรรมเนียมบริการ 3,240 เยน (ต่อ 1 ท่าน ต่อเที่ยวบิน 1 เที่ยว) จะระบุไว้ต่างหาก
② ค่าบริการโหลดสัมภาระไม่รวมอยู่ในค่าโดยสาร หากมีการโหลดสัมภาระจะมีการคิดค่าบริการเพิ่มเติม

ข้อควรระวังในการจองบัตรโดยสาร Jetstar Airways

การระบุที่นั่ง

กรุณาระบุที่นั่งที่เคาน์เตอร์เช็กอินในสนามบิน มีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติ่ม

กำหนดระยะเวลาการจอง

การจองบัตรโดยสารจะต้องจองล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 7 วัน

ขั้นตอนการขึ้นเครื่อง

กรุณากรอก "หมายเลขการจอง" ที่เครื่องเช็กอินอัตโนมัติ หลังจากนั้น กรุณามาถึงประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเดินทาง 30 นาที หากไม่มาภายในเวลาที่กำหนด แม้ว่าจะเช็กอินเรียบร้อยแล้วก็อาจจะไม่สามารถขึ้นเครื่องได้ กรุณาเผื่อเวลาด้วย ※ ในขณะเช็กอิน อาจมีการขอดูบัตรแสดงตน กรุณาเตรียมให้พร้อม กรุณาแสดงบัตรแสดงตนที่ออกโดยทางราชการ (ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง บัตรนักเรียน ทะเบียนบ้าน) ※ ไม่สามารถใช้สำเนาได้ ※ ไม่สามารถระบุที่นั่งที่เครื่องเช็กอินอัตโนมัติได้ (หากไม่ได้ระบุที่นั่งล่วงหน้า ระบบจะทำการระบุที่นั่งให้โดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) ※ กรณีตามที่ระบุด้านล่างนี้ จะไม่สามารถทำการเช็กอินที่เครื่องเช็กอินอัตโนมัติได้ กรุณาเช็กอินที่เคาน์เตอร์เช็กอิน
● ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เช่น ผู้ที่นั่งรถเข็น
● ผู้โดยสารที่เดินทางเป็นหมู่คณะ ทั้งที่ระบุที่นั่งล่วงหน้า และไม่ได้ระบุที่นั่งล่วงหน้า
● ผู้โดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

กำหนดระยะเวลาการชำระเงิน

หลังทำการจอง ท่านจะได้รับอีเมลเรียกเก็บเงินจากทางบริษัท กรุณาชำระเงินภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในอีเมล โปรดทราบว่า หากไม่สามารถยืนยันการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด บัตรโดยสารจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

ประกันอุบัติเหตุเที่ยวบินภายในประเทศ (ประกันภัยการเดินทาง)

ค่าโดยสารเที่ยวบินภายในประเทศของ Jetstar Airways ไม่รวมค่าประกันภัยการเดินทาง ผู้โดยสารกรุณาซื้อประกันภัยการเดินทางเพิ่มเอง

การเปลี่ยนแปลงราคาบัตรโดยสาร

ราคาบัตรโดยสารมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนที่นั่งว่าง โปรดทราบว่า อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงราคาขณะจอง ซึ่งไม่ตรงกับราคาบัตรโดยสารที่ระบุในหน้าจอการจองของบริษัท ให้ยึดเอาราคาหลังการเปลี่ยนแปลงเป็นหลัก

การเปลี่ยนแปลงการจอง

หากต้องการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง กรุณาติดต่อคอลเซ็นเตอร์ของ Jetstar โดยตรงเพื่อขอดำเนินการ แต่หากมีส่วนต่างของราคาค่าโดยสาร ผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบในการชำระเงินเพิ่ม
Jetstar Call Center
โทร: 0570-550-538
(บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด)

ผู้โดยสารเด็ก

ผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป จะต้องชำระค่าโดยสารในอัตราค่าโดยสารสำหรับผู้ใหญ่ เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี สามารถนั่งตักผู้ใหญ่ที่โดยสารด้วยกันได้หนึ่งคน ผู้โดยสารอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่สามารถเดินทางโดยลำพังได้ จะต้องมีผู้เดินทางไปด้วย

การยกเลิกบัตรโดยสาร

กรณียกเลิกบัตรโดยสารหลังการชำระเงิน ค่าโดยสารทั้งหมดจะถือเป็นค่าธรรมเนียมในการยกเลิก กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไขก่อนการจอง

การรับประกันราคาต่ำสุด

การจองผ่านทางบริษัทจะไม่มีการรับประกันราคาต่ำสุด ผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการนี้ กรุณาทำการจองที่ Jetstar โดยตรง

สิ่งที่รวมในค่าโดยสาร

① ค่าธรรมเนียมสนามบิน
② ค่าธรรมเนียมชำระเงินของสายการบิน

สิ่งที่ไม่รวมในค่าโดยสาร

① ค่าธรรมเนียมบริการ 3,240 เยน (ต่อ 1 ท่าน ต่อเที่ยวบิน 1 เที่ยว) จะระบุไว้ต่างหาก
② ค่าบริการโหลดสัมภาระไม่รวมอยู่ในค่าโดยสาร หากมีการโหลดสัมภาระจะมีการคิดค่าบริการเพิ่มเติม

ข้อควรระวังในการจองบัตรโดยสารสายการบิน Vanilla Air

การระบุที่นั่ง

กรุณาระบุที่นั่งที่เคาน์เตอร์เช็กอินในสนามบิน มีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติ่ม

กำหนดระยะเวลาการจอง

การจองบัตรโดยสารจะต้องจองล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 3 วัน

ขั้นตอนการขึ้นเครื่อง

กรุณากรอก "หมายเลขการจอง" ที่เครื่องเช็กอินอัตโนมัติ หลังจากนั้น กรุณามาถึงประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเดินทาง 30 นาที หากไม่มาภายในเวลาที่กำหนด แม้ว่าจะเช็กอินเรียบร้อยแล้วก็อาจจะไม่สามารถขึ้นเครื่องได้ กรุณาเผื่อเวลาด้วย
※ ไม่สามารถระบุที่นั่งที่เครื่องเช็กอินอัตโนมัติได้ (หากไม่ได้ระบุที่นั่งล่วงหน้า ระบบจะทำการระบุที่นั่งให้โดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้)
※ กรณีตามที่ระบุด้านล่างนี้ จะไม่สามารถทำการเช็กอินที่เครื่องเช็กอินอัตโนมัติได้ กรุณาเช็กอินที่เคาน์เตอร์เช็กอิน

● ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เช่น ผู้ที่นั่งรถเข็น
● ผู้โดยสารที่เดินทางเป็นหมู่คณะ ทั้งที่ระบุที่นั่งล่วงหน้า และไม่ได้ระบุที่นั่งล่วงหน้า

กำหนดระยะเวลาการชำระเงิน

หลังทำการจอง ท่านจะได้รับอีเมลเรียกเก็บเงินจากทางบริษัท กรุณาชำระเงินภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในอีเมล โปรดทราบว่า หากไม่สามารถยืนยันการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด บัตรโดยสารจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

การเปลี่ยนแปลงราคาบัตรโดยสาร

ราคาบัตรโดยสารมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนที่นั่งว่าง โปรดทราบว่า อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงราคาขณะจอง ซึ่งไม่ตรงกับราคาบัตรโดยสารที่ระบุในหน้าจอการจองของบริษัท ให้ยึดเอาราคาหลังการเปลี่ยนแปลงเป็นหลัก

การเปลี่ยนแปลงการจอง

บัตรโดยสารสายการบิน Vanilla Air ที่ออกโดยบริษัทจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง จะต้องซื้อบัตรโดยสารใหม่ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางจะไม่สามารถขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารได้ กรุณาระมัดระวังก่อนซื้อบัตรโดยสาร

การยกเลิกบัตรโดยสาร

กรณียกเลิกบัตรโดยสารหลังการชำระเงิน ค่าโดยสารทั้งหมดจะถือเป็นค่าธรรมเนียมในการยกเลิก กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไขก่อนการจอง

ผู้โดยสารเด็ก

ผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป จะต้องชำระค่าโดยสารในอัตราค่าโดยสารสำหรับผู้ใหญ่ เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี สามารถนั่งตักผู้ใหญ่ที่โดยสารด้วยกันได้หนึ่งคน ทั้งนี้จะคิดค่าบริการ 1,500 เยน + ค่าธรรมเนียม ผู้โดยสารอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่สามารถเดินทางโดยลำพังได้ จะต้องมีผู้เดินทางไปด้วย

สิ่งที่รวมในค่าโดยสาร

① ค่าธรรมเนียมสนามบิน
② ค่าธรรมเนียมชำระเงินของสายการบิน

สิ่งที่ไม่รวมในค่าโดยสาร

① ค่าธรรมเนียมบริการ 3,240 เยน (ต่อ 1 ท่าน ต่อเที่ยวบิน 1 เที่ยว) จะระบุไว้ต่างหาก
② ค่าบริการโหลดสัมภาระไม่รวมอยู่ในค่าโดยสาร หากมีการโหลดสัมภาระจะมีการคิดค่าบริการเพิ่มเติม

ข้อควรระวังในการจองบัตรโดยสารสายการบิน Spring Japan

การระบุที่นั่ง

กรุณาระบุที่นั่งที่เคาน์เตอร์เช็กอินในสนามบิน มีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติ่ม

กำหนดระยะเวลาการจอง

การจองบัตรโดยสารจะต้องจองล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 5 วัน

ขั้นตอนการขึ้นเครื่อง

กรุณากรอก "หมายเลขการจอง" ที่เครื่องเช็กอินอัตโนมัติ หลังจากนั้น กรุณามาถึงประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเดินทาง 35 นาที หากไม่มาภายในเวลาที่กำหนด แม้ว่าจะเช็กอินเรียบร้อยแล้วก็อาจจะไม่สามารถขึ้นเครื่องได้ กรุณาเผื่อเวลาด้วย
※ ไม่สามารถระบุที่นั่งที่เครื่องเช็กอินอัตโนมัติได้ (หากไม่ได้ระบุที่นั่งล่วงหน้า ระบบจะทำการระบุที่นั่งให้โดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้)
※ กรณีตามที่ระบุด้านล่างนี้ จะไม่สามารถทำการเช็กอินที่เครื่องเช็กอินอัตโนมัติได้ กรุณาเช็กอินที่เคาน์เตอร์เช็กอิน

● ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เช่น ผู้ที่นั่งรถเข็น
● ผู้โดยสารที่เดินทางเป็นหมู่คณะ ทั้งที่ระบุที่นั่งล่วงหน้า และไม่ได้ระบุที่นั่งล่วงหน้า

กำหนดระยะเวลาการชำระเงิน

หลังทำการจอง ท่านจะได้รับอีเมลเรียกเก็บเงินจากทางบริษัท กรุณาชำระเงินภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในอีเมล โปรดทราบว่า หากไม่สามารถยืนยันการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด บัตรโดยสารจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

การเปลี่ยนแปลงราคาบัตรโดยสาร

ราคาบัตรโดยสารมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนที่นั่งว่าง โปรดทราบว่า อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงราคาขณะจอง ซึ่งไม่ตรงกับราคาบัตรโดยสารที่ระบุในหน้าจอการจองของบริษัท ให้ยึดเอาราคาหลังการเปลี่ยนแปลงเป็นหลัก

การเปลี่ยนแปลงการจอง

บัตรโดยสารสายการบิน Spring Japan ที่ออกโดยบริษัทจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง จะต้องซื้อบัตรโดยสารใหม่ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางจะไม่สามารถขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารได้ กรุณาระมัดระวังก่อนซื้อบัตรโดยสาร

การยกเลิกบัตรโดยสาร

กรณียกเลิกบัตรโดยสารหลังการชำระเงิน ค่าโดยสารทั้งหมดจะถือเป็นค่าธรรมเนียมในการยกเลิก กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไขก่อนการจอง

ผู้โดยสารเด็ก

ผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป จะต้องชำระค่าโดยสารในอัตราค่าโดยสารสำหรับผู้ใหญ่ เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี สามารถนั่งตักผู้ใหญ่ที่โดยสารด้วยกันได้หนึ่งคน ทั้งนี้จะคิดค่าบริการ 1,500 เยน + ค่าธรรมเนียม ผู้โดยสารอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่สามารถเดินทางโดยลำพังได้ จะต้องมีผู้เดินทางไปด้วย

สิ่งที่รวมในค่าโดยสาร

① ค่าธรรมเนียมสนามบิน
② ค่าธรรมเนียมชำระเงินของสายการบิน
③ ค่าบริการโหลดสัมภาระ (10 กิโลกรัม)

สิ่งที่ไม่รวมในค่าโดยสาร

① ค่าธรรมเนียมบริการ 3,240 เยน (ต่อ 1 ท่าน ต่อเที่ยวบิน 1 เที่ยว) จะระบุไว้ต่างหาก